قائم‌مقام دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور: مناطق باید در تابستان برای ۶۰ بسته سرمایه‌گذاری،سرمایه جذب کنند

قائم‌مقام دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور: مناطق باید در تابستان برای ۶۰ بسته سرمایه‌گذاری،سرمایه جذب کنند

باید مناطق را به بهشت سرمایه‌گذاران بدل کنیم از این‌رو ستاد جهش سرمایه‌گذاری و صادرات در راستای تحقق این شعار شکل گرفته تا با ایجاد موج و جریانی جدید و دستیابی به اهداف این شعار محقق شود.؛