هنرمند رشتی مورد حمایت نیست

هنرمند رشتی مورد حمایت نیست

دکتر سیدحسین رضویان:برای اینکه یک هنرمند رشتی، فرهنگ و هنر را در تالار مرکزی شهر که با حمایت شهرداری ساخته شده و در حقیقت آورده معنوی مردم رشت می‌باشد زنده نگه دارد از او مبالغ هنگفت طلب می شود.؛